Những điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần phải đáp ứng

Những điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Điều kiện để doanh nghiệp chào bán trái phiếu ra thị trường trong nước được quy định tại Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra ngoài thị trường quốc tế. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu. 6 điều kiện để phát hành riêng lẻ quỹ đầu tư phát triển địa phương. Huy động trên 12.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong hai phiên đấu thầu ngày 23 tháng 12 năm 2020. 06 điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. Chúng tôi xin chia sẻ về những điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần phải đáp ứng như sau:

Những điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng). Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
 • Thứ hai, thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp. Trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.
 • Thứ ba, đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Thứ tư, có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định.
 • Thứ năm, có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.
 • Thứ sáu, đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Những điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định thứ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu nêu trên.

Các điều kiện khác doanh nghiệp phải đáp ứng

Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền. Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần. Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược,. Trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành. Hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp. Trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định. Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán. Bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này. Trong đó, các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng. Kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất. Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền

trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền

 • Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.
 • Đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l khoản 1 Điều 10 Nghị định 163/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 81/2020).
 • Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Hoặc thực hiện quyền mua của chứng quyền.
 • Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng.
 • Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu. Không được chuyển nhượng trong tối thiểu 01 năm. Kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. Hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.
Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *